UDOSTĘPNIANIE AKT SPRAWY


Udostępnianie akt, sporządzanie i wydawanie kopii lub odpisów oraz uwierzytelnianie odpisów.

Straż Miejska w Polkowicach udostępnia akta sprawy, umożliwia sporządzanie odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatne kopie lub uwierzytelnione odpisy stronom postępowania, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym w siedzibie jednostki tj. w Polkowicach, przy ul. Targowej 11.

Udostępnia się akta sprawy, umożliwia sporządzanie odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatne kopie lub uwierzytelnione odpisy po złożeniu wniosku, uzyskaniu zgody oraz wykazaniu uprawnienia do dostępu do danej sprawy, po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie tożsamości. Wzory wniosków stanowią odpowiednio załączniki nr 1 – 4.

Prawo to przysługuje stronom także po zakończeniu czynności wyjaśniających, osobie co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, z chwilą przystąpienia do przesłuchania po powiadomieniu jej o treści zarzutów albo z chwilą wezwania jej do złożenia pisemnych wyjaśnień. Za zgodą prowadzącego czynności wyjaśniające akta mogą być w wyjątkowych wypadkach udostępnione innym osobom.

Kopie dokumentów z akt sprawy lub uwierzytelnione odpisy z akt sprawy lub kopie dokumentów na informatycznym nośniku danych lub kopie dokumentów elektronicznych na informatycznym nośniku danych wydaje się po dokonaniu opłaty, którą należy uiścić przelewem za ilość wymienionych we wniosku kart lub nośników i dostarczeniu do Straży Miejskiej w Polkowicach potwierdzenia uiszczenia opłaty.

NIE PRZESYŁA SIĘ ODPISÓW AKT ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ.
 

OPŁATY


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy wynoszą:
 

Wysokość opłaty: Wyszczególnienie:
1 zł za każdą stronę dokumentu kopia dokumentów z akt sprawy
1 zł za każdą stronę dokumentu powiększoną o 6 zł za każdy wydany nośnik kopia dokumentów na informatycznym nośniku danych
6 zł za każdy wydany nośnik kopia dokumentów elektronicznych na informatycznym nośniku danych
6 zł za każdą stronę dokumentu wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawyRachunek bankowy:
Straż Miejska w Polkowicach,
ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice
Numer rachunku: 51 1020 3017 0000 2302 0166 7039

w tytule przelewu należy wpisać: sygnaturę akt sprawy, ilość kart lub nośników podlegających opłacie i opis za co wniesiono opłatę (np. opłata za wydanie kopii dokumentów na informatycznym nośniku danych).WZORY wniosków do pobrania:

1) Załącznik nr 1 – wniosek o udostępnienie do wglądu akt sprawy o wykroczenie - kliknij aby pobrać >>>>

2) Załącznik nr 2 – wniosek o wykonanie fotokopii dokumentów z akt sprawy o wykroczenie  - kliknij aby pobrać >>>>

3) Załącznik nr 3 – wniosek o wydanie z akt sprawy o wykroczenie kopii / kopii dokumentów elektronicznych / kopii akt na informatycznym nośniku danych  - kliknij aby pobrać >>>>

4) Załącznik nr 4 – wniosek o wydanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów z akt sprawy o wykroczenie  - kliknij aby pobrać >>>>