KIEROWNICTWO


 
e-mail: komendant@ksm.polkowice.pl


Do zadań Komendanta Straży należy planowanie zadań Straży, kierowanie pracą Straży zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań oraz reprezentowanie Straży Miejskiej na zewnątrz.


Komendant Straży jest upoważniony do reprezentowania Straży przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania Straży oraz udzielania dalszych pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonuje również wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników podległej mu jednostki

Przełożonym Komendanta Straży Miejskiej jest Burmistrz Polkowic.

 Z-ca Komendanta
inż. Maciej Śmigiel

 

Zastępuje Komendanta podczas jego nieobecności oraz przejmuje wszystkie jego obowiązki.