STATUT STRAŻY MIEJSKIEJ


 

Uchwała Nr VIII/92/07
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 15 czerwca 2007 r.


w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Polkowicach.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 153 poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; z 2007 Nr 48 poz. 327) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U z 2001 r. Nr 123, poz. 779 ze zm.) w związku z art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r., Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz.1832 ) Rada Miejska w Polkowicach uchwala się, co następuje:
 

Statut Straży Miejskiej w Polkowicach
 

§ 1.
1. Straż Miejska, zwana w dalszej części „Strażą”, jest jednostką organizacyjną
działającą na podstawie ustawy o strażach gminnych.


2. Siedziba Straży mieści się w Polkowicach.


3. Straż swoim zakresem działalności obejmuje gminę Polkowice.


4. Strażą kieruje Komendant, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Burmistrza Polkowic.


§ 2.
Straż działa w formie jednostki budżetowej i jest samorządową umundurowaną formacją,
utworzoną do ochrony porządku publicznego.


§ 3.
Organizację i zasady funkcjonowania Straży określa regulamin Straży nadany w drodze
odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach.


§ 4.
Straż prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.


§ 5.
1. Straż jest pracodawcą dla osób w niej zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa
pracy. W imieniu Straży wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Komendant.


2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki
pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy, nadany przez Komendanta.


3. Warunki wynagrodzenia za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych
z pracą ustala regulamin wynagrodzenia, nadany prze Komendanta.


§ 6.
Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.


§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

 


Przewodniczący Rady
mgr Stefan Ciżmar